PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khắc phục sạt lở khu dân cư Chùa Phố Cũ, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 03/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 801/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khắc phục sạt lở khu dân cư Chùa Phố Cũ, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020

 

Đấu thầu rộng rãi qua mạng

Quý II/2021

Trọn gói

150 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Chỉ định thầu

Quý II/2021

Trọn gói

150 ngày

3

Gói thầu số 03: Đo đạc bản đồ trích đo địa chính GPMB

Chỉ định thầu

Quý II/2021

Trọn gói

45 ngày

UBND huyện Ba Bể (Chủ đầu tư), chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền