PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng, duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, năm 2020
Ngày 05/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1404/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng, duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình

Ngân sách nhà nước

 

Chỉ định thầu

Quý III, năm 2020

Trọn gói

45 ngày

2

Gói thầu số 02: Xây dựng công trình

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Quý III, năm 2020

Trọn gói

06 tháng

(180 ngày)

3

Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Chỉ định thầu

Quý III, năm 2020

Trọn gói

06 tháng

(180 ngày)

4

Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình

Chỉ định thầu

Quý III, năm 2020

Trọn gói

06 tháng

(180 ngày)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư), chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền