PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể
Ngày 20/6/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1098/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) Dự án xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 05: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng bước thiết kế BVTC

Ngân sách trung ương

Chỉ định thầu

Quý II năm 2022

Trọn gói

15 ngày

2

Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC - dự toán

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý II năm 2022

- Phần khảo sát theo đơn giá cố định
- Phần thiết kế theo trọn gói

50 ngày

3

Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước thiết kế BVTC

Chỉ định thầu

Quý II năm 2022

Trọn gói

50 ngày

4

Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Trọn gói

20 ngày

5

Gói thầu số 09: Tư vấn khảo sát, lập phương án - dự toán và giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Trọn gói

20 ngày

6

Gói thầu số 10: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Trọn gói

40 ngày

7

Gói thầu số 11: Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật - dự toán của công tác đo đạc, lập bản đồ, trích đo địa chính thu hồi đất

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Trọn gói

15 ngày

8

Gói thầu số 12: Đo vẽ bản đồ, trích đo địa chính thu hồi đất

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Trọn gói

30 ngày

9

Gói thầu số 13: Lập phương án và cắm cọc GPMB

Ngân sách trung ương

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Trọn gói

50 ngày

10

Gói thầu số 14: Tư vấn khảo sát, lập phương án - dự toán di chuyển hệ thống điện

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Trọn gói

30 ngày

11

Gói thầu số 15: Tư vấn khảo sát, lập phương án - dự toán di chuyển mạng cáp viễn thông

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Trọn gói

30 ngày

12

Gói thầu số 16: Tư vấn thẩm tra phương án - dự toán di chuyển hệ thống điện

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Trọn gói

15 ngày

13

Gói thầu số 17: Tư vấn thẩm tra phương án - dự toán di chuyển mạng cáp viễn thông

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Trọn gói

15 ngày

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư), tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức xác định, phê duyệt dự toán gói thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói. Căn cứ vào nguồn vốn được bố trí theo tiến độ để thực hiện gói thầu, đảm bảo điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu theo quy định./.

Bế Hiền