PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

30/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) Dự án đường kết nối vào Phiêng My, thành phố Bắc Kạn
Ngày 29/9/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1835/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) Dự án đường kết nối vào Phiêng My, thành phố Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 11: Thi công xây dựng

Nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách thành phố Bắc Kạn

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

Quý IV năm 2022

Theo đơn giá điều chỉnh

14 tháng

2

Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Đấu thầu rộng rãi trong nước
(qua mạng)

Quý IV năm 2022

Trọn gói

14 tháng

3

Gói thầu số 13: Bảo hiểm công trình

Chỉ định thầu

Quý IV năm 2022

Trọn gói

14 tháng

UBND thành phố Bắc Kạn (Chủ đầu tư), tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức xác định, phê duyệt dự toán gói thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền