PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) Dự án đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông
Ngày 24/6/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1119/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) Dự án đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 14: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình

Ngân sách trung ương và ngân sách huyện

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Trọn gói

30 ngày

2

Gói thầu số 15: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu giám sát thi công xây dựng công trình

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Trọn gói

30 ngày

3

Gói thầu số 16: Thi công xây dựng công trình

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý III năm 2022

Theo đơn giá điều chỉnh

480 ngày

4

Gói thầu số 17: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Quý III năm 2022

Trọn gói

480 ngày

5

Gói thầu số 18: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Trọn gói

480 ngày

UBND huyện Bạch Thông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức xác định, phê duyệt dự toán gói thầu để làm cơ sở lựa chọn nhà thầu, chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền