PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công công trình: Đường vào khu sản xuất Khau Bộ và Thôm Khuyết
Ngày 5/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 971/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công công trình: Đường vào khu sản xuất Khau Bộ và Thôm Khuyết.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng

Nguồn vốn vay IFAD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

 

 

Chỉ định thầu

Tháng 6/2023

Trọn gói

45 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn  thẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng

Chỉ định thầu

Tháng 6/2023

Trọn gói

45 ngày

3

Gói thầu số 03: Đo vẽ bản đồ

Nguồn vốn vay IFAD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

Chỉ định thầu

Tháng 6/2023

Theo đơn giá cố định

30 ngày

4

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình

Đấu thầu rộng rãi trong nước  (qua mạng)

Quý III/2023

Trọn gói

180 ngày

5

Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Chỉ định thầu

Quý III/2023

Trọn gói

180  ngày

Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định của Nhà tài trợ; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với các gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói./.

Bế Hiền