PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện trong năm 2021
Ngày 17/11/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 2218/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện trong năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập E – hồ sơ mời thầu, đánh giá E – hồ sơ dự thầu

Vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV

năm 2021

Hợp đồng trọn gói

30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng

2

Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E – hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV

năm 2021

Hợp đồng trọn gói

30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng

3

Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường PTDTBT và các trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện trong năm 2021

Vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và vốn Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện trong năm 2021

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý IV

năm 2021

Hợp đồng trọn gói

30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Hồng Nhung