PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/07/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm trang phục kiểm lâm năm 2021
Ngày 23/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1292/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm trang phục kiểm lâm năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Mua sắm trang phục Kiểm lâm năm 2021

Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế được giao tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh

Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng

Quý III năm 2021

Hợp đồng trọn gói

90 ngày

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, giám sát Chi cục Kiểm lâm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền