PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/07/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
Ngày 14/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1225/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Xây dựng đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Ngân sách nhà nước (đã giao tại Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh)

Chỉ định thầu

Quý III/2021

Trọn gói

90 ngày

Sở Xây dựng (Chủ đầu tư), chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Bế Hiền