PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/07/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn
Ngày 10/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1181/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn

Nguồn cân đối ngân sách năm 2020 kéo dài sang năm 2021

Chỉ định thầu

Tháng 7/2021

Hợp đồng trọn gói

20 ngày

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư), có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền