PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2021 (đợt 3)
Ngày 19/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2238/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2021 (đợt 3).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

Chi thường xuyên của Sở Tài chính

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 11/2021

 

Trọn gói

30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

2

Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi thường xuyên của Sở Tài chính

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 11/2021

 

Trọn gói

30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

3

Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung năm 2021 (đợt 3)

Nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 

Tháng 11 và 12/2021

 

Đơn vị mua sắm tập trung ký Thỏa thuận khung; Các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký hợp đồng mua sắm với nhà thầu trúng thầu.

 25 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng

Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản thương thảo ký hợp đồng mua sắm tài sản trực tiếp với nhà thầu cung cấp tài sản đã được lựa chọn và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí mua sắm theo quy định hiện hành./.

Hà Hồng