PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)
Ngày 20/9/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1763/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tuyến đường ĐT.254 - Lũng Noong, tỉnh Bắc Kạn thuộc Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP); Hợp phần 1 - Khôi phục cải tạo đường địa phương (kế hoạch thực hiện năm thứ tư).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình + đảm bảo giao thông

Vốn vay WB

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, không áp dụng danh sách ngắn

Quý III năm 2022

Trọn gói

90 ngày

2

Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, không áp dụng danh sách ngắn

Quý III năm 2022

Trọn gói

90 ngày

Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định./.

Bế Hiền