PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày 20/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định số 1986/QĐ-UBND phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo Quyết định, phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với 2 cá nhân. Giao Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện các thủ tục tiếp nhận vào làm công chức theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Thanh Thuyên