PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/06/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ
Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 phê duyệt quy trình giải quyết của 29 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định xây dựng quy trình điện tử tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo quy định./.

Đồng Vân