PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
Ngày 20/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1891/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, có 09 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 01 thủ tục hành chính cấp huyện trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Thủ tục hành chính cấp tỉnh bao gồm:

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ;

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học;

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại;

Chấp thuận về môi trường (trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật Bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án);

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án;

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐCP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP);

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản;

Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thủ tục hành chính cấp huyện gồm: Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh theo quy định./.

Bế Hiền