PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày 3/1/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 2 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Đồng Vân