PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn
Ngày 21/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1996/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của thủ tục “Thi tuyển công chức cấp xã” thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Đồng Vân