PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
Ngày 27/11/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã ký ban hành Quyết định số 2183/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Giám định tư pháp, Thừa phát lại, Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại, Hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh bao gồm các lĩnh vực: Thừa phát lại; Trọng tài thương mại; Hòa giải thương mại; Hộ tịch; Giám định tư pháp.

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện và cấp xã có 01 thủ tục thuộc lĩnh vực Hộ tịch.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh theo quy định./.

Bế Hiền