PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV
Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 71/KH&ĐT-KTN trả lời kiến nghị cử tri Đỗ Thị Thử, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bạch Thông.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, cử tri Đỗ Thị Thử, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bạch Thông đề nghị: “Ngành chức năng xem xét quy trình đánh giá hồ sơ các phương án, kế hoạch, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng xem xét đánh giá tổng quan dự án, kế hoạch, phương án đó có phù hợp với quy hoạch của tỉnh, huyện hay không và hiệu quả kinh tế từ dự án, kế hoạch, phương án đó mang lại. Nội dung đúng, đủ theo yêu cầu của Nghị định, Thông tư, Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, HĐND, không nên yêu cầu, đòi hỏi phải viết dự án quá cao, mang tính hàn lâm như một đề tài khoa học. Nếu yêu cầu như vậy địa phương rất khó để thực hiện”.

Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở nguyên tắc, điều kiện để hỗ trợ phương án, kế hoạch, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và theo quy định của từng Chương trình mục tiêu quốc gia, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 về quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 Hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, Công văn số 7587/UBND-NNTNMT ngày 14/11/2022 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 1750/QĐ-UBND.

Việc viết dự án, phương án, kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 phải đầy đủ các nội dung và theo mẫu quy định tại các văn bản nêu trên, như: Dự án phải xác định được kết quả chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và cung ứng dịch vụ đầu vào, đảm bảo đối tượng tham gia dự án theo quy định của từng Chương trình, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, lợi thế của từng vùng… để Hội đồng thẩm định xem xét, thẩm định theo các nội dung quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ, Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh, Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 và Công văn số 7587/UBND-NNTNMT ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh./.

Dương Thái