PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Nội vụ trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, Sở Nội vụ có Văn bản số 84/SNV-XDCQ&CTTN trả lời cử tri Hà Thị Huệ, thôn Nà Ngà, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, cử tri Hà Thị Huệ, thôn Nà Ngà, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn phản ánh: “Bà Nguyễn Thị Lẩn, thôn Nà Ngà, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn là cựu Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương. Năm 2020, gia đình đã làm hồ sơ cho cụ Nguyễn Thị Lẩn và được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Chợ Đồn trả lời còn thiếu Quyết định nhập ngũ và Quyết định xuất ngũ, đến nay, 2 loại giấy tờ trên đã bị thất lạc, không tìm được. Theo thăm nắm, gia đình được biết, một số người đi Thanh niên xung phong cùng đơn vị của cụ Lẩn và người khám nghĩa vụ quân sự cho cụ hiện vẫn còn sống (có thể làm nhân chứng sống). Đề nghị xem xét, tạo điều kiện để cụ Nguyễn Thị Lẩn được hưởng chế độ BHYT, chế độ trợ cấp một lần”.

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị của cử tri, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Đề nghị bà Hà Thị Huệ đến UBND xã Đại Sảo để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ Thanh niên xung phong cho bà Nguyễn Thị Lẩn gửi cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ theo quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị UBND huyện Chợ Đồn thực hiện các nội dung sau: Chỉ đạo phòng Nội vụ huyện phối hợp với UBND xã Đại Sảo và các cơ quan liên quan nghiên cứu hồ sơ Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương của bà Nguyễn Thị Lẩn để trả lời về chế độ theo thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ Thanh niên xung phong của bà Nguyễn Thị Lẩn đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ đảm bảo đúng quy định./.

DT