PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời kiến nghị của cử tri Cao Xuân Lãng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông
Ngày 1/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2242/STNMT-ĐĐ trả lời kiến nghị của cử tri Cao Xuân Lãng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông liên quan đến vấn đề đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cử tri Cao Xuân Lãng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông phản ánh: “Hiện nay, phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có biến động đất đai đối với thửa đất tặng, cho quyền sử dụng đất (đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để xây dựng công trình công cộng đã được miễn theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của HĐND tỉnh và đã có phương án bố trí kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh cho Sở Tài nguyên và Môi trường để đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất đối với các hộ dân đã tặng cho quyền sử dụng đất (các hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 trở về trước. Đề nghị cập nhật tiến độ thực hiện nội dung nêu trên, đồng thời công khai đơn giá việc đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính để người dân được biết”.

Sau khi nghiên cứu, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Về tiến độ thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, thực hiện kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 103/HĐND-VP ngày 25/6/2021 về kinh phí đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất đối với các hộ dân đã tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 trở về trước, ngày 29/6/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 3950/UBND-NNTNMT về việc thực hiện Công văn số 103/HĐND-VP ngày 25/6/2021 của Thường trực HĐND tỉnh, trong đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện và dự toán kinh phí đo đạc chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính; kinh phí chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân đã tặng, cho quyền sử dụng đất (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để thực hiện các công trình công cộng từ năm 2020 trở về trước để tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, cũng như phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, gửi Sở Tài chính thẩm định, làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, lập kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất đối với các hộ dân đã tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định (tại Văn bản số 2193/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 27/9/2021) trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện; thời gian thực hiện nhiệm vụ nêu trên trong năm 2022 - 2023.

Về công khai đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính, ngày 19/6/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1017/QĐ-UBND về giá sản phẩm đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bộ đơn giá trên áp dụng để cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp công thực hiện nhiệm vụ đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Qua theo dõi nhiệm vụ chuyên môn, Sở Tài nguyên và Môi trường thấy các đơn vị sự nghiệp công có chức năng đo đạc bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (gồm Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường) khi thực hiện hợp đồng dịch vụ đo đạc, trích đo bản đồ địa chính cho các tổ chức, cá nhân thường áp dụng đơn giá theo quyết định của UBND tỉnh; các tổ chức có chức năng đo đạc bản đồ khác thì kinh phí thực hiện theo thỏa thuận với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Do đó, để Nhân dân địa phương biết, tham khảo thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính khi có nhu cầu, cử tri đề nghị UBND xã Quang Thuận công khai đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trích đo địa chính theo giá sản phẩm đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành tại Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh./.

Thu Cúc (tổng hợp)