PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Tư pháp lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Sở Tư pháp xin ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Lực lượng CSGT Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông 

Nội dung dự thảo Quy chế quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Về nguyên tắc phối hợp, dự thảo quy định:

Tuân thủ các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân theo quy định; đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động riêng của từng cơ quan, đơn vị, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên, đồng bộ, đảm bảo sự chủ động của cơ quan chủ trì, sự phối hợp kịp thời của các cơ quan liên quan trong quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức thực hiện xử lý vi phạm hành chính. 

Về nội dung phối hợp bao gồm:

Tổ chức triển khai; xây dựng, hoàn thiện pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Phổ biến, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính.

Phối hợp tham gia ý kiến đối với vụ việc vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức.

Thống kê về xử lý vi phạm hành chính; báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Các nội dung phối hợp khác trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Về hình thức phối hợp:

Báo cáo, trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên ngành.

Tổ chức tham gia họp liên ngành; hội nghị sơ kết, tổng kết.

Thành lập, tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Các hình thức phối hợp khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung dự thảo Quy chế quy định rõ về nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai, xây dựng, hoàn thiện pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phối hợp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính; tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính...

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại mục Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản./.

Bích Huệ