PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu và thời hạn xác định nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu và thời hạn xác định nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, đã sửa đổi, bổ sung Điều 5 và bãi bỏ khoản 2 và khoản 3, Điều 4 của Quy định mức thu và thời hạn xác định nộp khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2021./.

Tú Lệ