PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí; khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, “thương mại hóa”, “báo hóa” tạp chí điện tử, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; biểu hiện tư nhân núp bóng chi phối hoạt động báo chí.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 6/2022

Ngày 29/7/2022, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 117-KH/TU về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Trong đó nêu rõ, đề cao trách nhiệm của cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí; tính tự giác, gương mẫu của mỗi người làm báo; triển khai và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Tạo điều kiện thuận lợi để báo chí của tỉnh phát triển lành mạnh, đúng định hướng; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, nhất là tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích và biểu hiện “thương mại hóa”, “tư nhân hóa” báo chí; tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử, tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực trong hoạt động báo chí.

Theo đó, Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, đó là:

(1) Quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan báo chí về vị trí, vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí, bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng.

(2) Đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin bảo đảm kịp thời, chính xác, toàn diện, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là đối với những vấn đề có tính chất quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

(3) Có cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng chống tiêu cực trong hoạt động báo chí, trong đó xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí trong việc để cơ quan báo chí, người làm báo có nhiều sai phạm, vi phạm pháp luật.

(4) Chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí; khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, “thương mại hóa”, “báo hóa” tạp chí điện tử, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; biểu hiện tư nhân núp bóng chi phối hoạt động báo chí…

(5) Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong cơ quan báo chí, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

(6) Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực quản lý; tăng cường trách nhiệm của Hội Nhà báo trong giáo dục đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh việc theo dõi, kiểm tra, kết luận và xử lý đối với người làm báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua và hoạt động báo chí.

Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu trong công tác chỉ đạo, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; phối hợp với cơ quan quản lý hiệp y điều kiện, tiêu chuẩn đối với lãnh đạo cơ quan báo chí; kiên quyết không hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cơ quan báo chí khi chưa đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; có ý kiến với cơ quan chủ quản về các hành vi vi phạm của cơ quan báo chí; thực hiện nghiêm quy định của Đảng về xử lý trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan báo chí khi để xảy ra vi phạm, sai phạm. Chủ động phối hợp, tham mưu đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý về tổ chức, cán bộ đối với cơ quan chủ quản báo chí, lãnh đạo cơ quan báo chí để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, kéo dài hoặc không có chuyển biến, thay đổi sau khi cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhắc nhở, cảnh báo. Định hướng thông tin nhanh chóng, kịp thời, phù hợp, hiệu quả, nhất là những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn cần được dự báo, phát hiện sớm, xử lý nhanh, hạn chế tối đa tác động, ảnh hưởng tiêu cực…

Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về báo chí, truyền thông không còn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bảo đảm đúng quy định của Đảng, Nhà nước; thường xuyên rà soát, đánh giá tổng thể tình hình hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp để có giải pháp khắc phục, xử lý ngay những bất cập, tồn tại, hạn chế; thu hồi giấy phép khi có nhiều sai phạm. Kiên quyết, kiên trì, xử lý nghiêm minh, thuyết phục tình trạng “thương mại hóa”, “báo hóa” tạp chí điện tử, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; tình trạng “tư nhân hóa” hoạt động báo chí; phối hợp với các cơ quan liên quan đề nghị dừng hoạt động, tước quyền sử dụng giấy phép theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan báo, tạp chí, chuyên trang hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, có nhiều sai phạm. Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, truyền thông của các cơ quan báo chí trên địa bàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý các sai phạm theo thẩm quyền; thanh tra, kiểm tra, rà soát và có báo cáo đánh giá tổng thể về hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại địa bàn.

Hội Nhà báo tỉnh thực hiện tốt vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo; đẩy mạnh công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra, xác minh, kết luận rõ ràng và xử lý nghiêm minh các hội viên, người làm báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; công bố công khai các hội viên, người làm báo vi phạm,  báo cáo cơ quan có thẩm quyền kết quả xử lý. Chủ động nhận xét, đánh giá về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động tác nghiệp và nội dung thông tin trên báo chí tại giao ban báo chí và khi xuất hiện vấn đề, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm; nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động thông tin thiếu khách quan, trung thực, thiếu tính định hướng, giáo dục, thẩm mỹ, nhất là việc thực hiện chức năng tư tưởng văn hóa và nhiệm vụ chính trị của báo chí cách mạng; thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức về sứ mệnh nghề nghiệp, trách nhiệm đối với xã hội của hội viên, người làm báo. Tiếp tục tổ chức hiệu quả các giải báo chí của tỉnh, có các bài viết chất lượng để tham gia Hội báo toàn quốc, Giải báo chí Quốc gia, các giải báo chí chuyên ngành, …, tạo sân chơi sôi nổi, thiết thực, bổ ích cho hội viên và người làm báo trong tỉnh.

Cơ quan chủ quản báo chí quan tâm công tác chỉ đạo, quản lý, theo dõi thường xuyên hoạt động cơ quan báo chí trực thuộc. Phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí trong chỉ đạo, định hướng, quán triệt cơ quan báo chí trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về báo chí; thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan chủ quản báo chí; làm tốt công tác xây dựng Đảng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí. Xây dựng quy chế quản lý tổ chức bộ máy, hoạt động nhân sự và chỉ đạo, phê duyệt phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc. Tăng cường giao nhiệm vụ, có cơ chế đặt hàng cơ quan báo chí thực hiện việc thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản. Bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực cho hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm của các cơ quan báo chí, người làm báo; chủ động đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền dừng hoạt động, tước quyền sử dụng giấy phép khi cơ quan báo chí không còn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra sai phạm tại cơ quan báo chí.

Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động báo chí; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin của cơ quan có thẩm quyền; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Không để xảy ra tình trạng thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng; thông tin nặng về phê phán mặt tiêu cực, thổi phồng, khoét sâu yếu kém, khuyết điểm mà chưa quan tâm đúng mức đến tuyên truyền nhân tố mới, cách làm hay, những điều tốt đẹp. Đẩy mạnh công tác truyền thông về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu phát triển đất nước, của tỉnh. Đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, tiêu cực. Tăng cường công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội. Các cơ quan báo chí dành thêm thời lượng để phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm, những tấm gương tiêu biểu ở cơ sở, cách làm hay, sáng tạo trong các phong trào thi đua, yêu nước; chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin. Có giải pháp hiệu quả không để xảy ra tình trạng “thương mại hóa”, “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; tình trạng để tư nhân núp bóng, điều hành, chi phối hoạt động báo chí. Rà soát, đánh giá hoạt động của các chuyên trang; chấm dứt hoạt động của các chuyên trang hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích và các chuyên trang có tình trạng bán, khoán, cho thuê. Rà soát ban hành các quy định, quy chế của Tòa soạn về quy trình tổ chức tác nghiệp, thẩm định, biên tập, phê duyệt xuất bản hoặc sửa chữa, gỡ hạ, đính chính tin, bài; quy chế quản lý hoạt động tác nghiệp của phóng viên, cộng tác viên, không để lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi, vi phạm pháp luật. Chấm dứt tình trạng sử dụng thẻ nhà báo, cấp giấy giới thiệu công tác cho nhà báo, phóng viên, công tác viên một cách tùy tiện. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua và ký cam kết xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa hướng tới mục tiêu cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan báo chí. Quán triệt cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người làm báo thực hiện nghiêm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội về việc không đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin có xu hướng kích động, thông tin có yếu tố nhạy cảm có thể gây hoang mang dư luận xã hội; chủ động nhắc nhở, xử lý nghiêm các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người làm báo có biểu hiện sai phạm

Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu chỉ đạo, quản lý, theo dõi thường xuyên hoạt động của cơ quan báo chí do Tỉnh ủy là cơ quan chủ quản.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này. Chỉ đạo, quản lý, theo dõi thường xuyên hoạt động của cơ quan báo chí do UBND tỉnh là cơ quan chủ quản.

Cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

Các cơ quan, đơn vị định kỳ 6 tháng/lần báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 25/6 và ngày 10/12 hằng năm để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Bích Huệ