PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Pác Nặm
Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền huyện Pác Nặm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (Chỉ thị số 13-CT/TW).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân xã Nghiên Loan khai thác rừng khi đã được cấp phép

Công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng. Chính vì vậy, ngay sau khi Chỉ thị số 13-CT/TW được ban hành, huyện Pác Nặm đã tập trung quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị và các văn bản liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QLBV&PTR). Trong 5 năm qua, huyện đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp được 1.186 cuộc với 39.928 lượt người nghe; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của huyện kết hợp với các trạm truyền thanh xã được 256 tin, bài. Ngoài ra, huyện còn tổ chức tuyên truyền trên xe thông tin lưu động tại các khu vực, tuyến đường đông dân cư, các ngày chợ phiên được 40 lượt/10 xã; cấp phát 1.800 tờ rơi tuyên truyền. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác QLBV&PTR.

Theo báo cáo của UBND huyện Pác Nặm, thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, huyện đã khắc phục những tồn tại, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác QLBV&PTR; cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể đã thật sự quan tâm, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm về QLBV&PTR; phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, địa phương, trách nhiệm của Kiểm lâm địa bàn, của chủ rừng.

UBND cấp huyện, cấp xã, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc QLBV&PTR trên địa bàn quản lý; quyết liệt đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về BV&PTR; kiên quyết xử lý các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng, cháy rừng theo quy định pháp luật. Tiêu biểu như tại xã An Thắng, năm 2018 xảy ra vụ 25 hộ vi phạm lâm luật, thực hiện phát, phá vào rừng sản xuất thuộc trạng thái rừng tự nhiên phục hồi sau nương rẫy. Vụ việc đã được xử lý theo quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bị kỷ luật cách chức; các Phó Chủ tịch UBND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bị kỷ luật khiển trách; Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm bị xử lý kỷ luật khiển trách về Đảng.

Từ khi có Chỉ thị 13-CT/TW đến nay, việc lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn huyện được phát hiện và xử lý kịp thời. Toàn bộ diện tích rừng tự nhiên hiện có được quản lý và bảo vệ nghiêm ngặt, tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng tự nhiên để trồng rừng, sử dụng mục đích khác giảm. Công tác quy hoạch, bảo vệ, phát triển rừng đồng bộ, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các dự án phát triển kinh tế phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch sử dụng đất và phát triển kinh tế - xã hội huyện, không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Việc chuyển đổi rừng sang mục đích khác được kiểm soát chặt chẽ.

Công tác phát triển rừng, nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, phát triển kinh tế rừng, dịch vụ môi trường rừng được quan tâm. Từ năm 2017 - 2022, toàn huyện trồng được 2.869,6 ha rừng các loại; người dân đã áp dụng khoa học trong chăm sóc như bón phân, tỉa cánh, chồi, trồng đảm bảo mật độ, phòng trừ cỏ dại, sâu bệnh hại…

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW đã tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Pác Nặm về vai trò, tầm quan trọng của rừng và đất lâm nghiệp; ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đã được chú trọng và thực hiện thường xuyên liên tục. Qua đó, góp phần chung vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong thời gian tới, huyện Pác Nặm tiếp tục bảo vệ, giữ vững ổn định và cải thiện chất lượng rừng tự nhiên, tăng năng suất và chất lượng rừng trồng theo hướng sản xuất gỗ lớn, bền vững về môi trường để phấn đấu đạt và duy trì độ che phủ rừng toàn huyện đạt 58% trở lên. Thực hiện trồng rừng mới rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất, chăm sóc rừng, khoán quản lý bảo vệ rừng, trồng cây phân tán đạt và vượt theo chỉ tiêu, kế hoạch hằng năm giao./.

Hương Dịu