PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
Ngày 01/12/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1382/SVHTTDL-QLVH chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố hướng dẫn, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/06/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; thực hiện công bố, công khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường theo quy định của pháp luật, theo thẩm quyền.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, xử lý vi phạm trong kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Rà soát các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường không đủ điều kiện hoạt động, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn.

Hàng năm, thống kê, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/06/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/11 để tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.

Hồng Nhung