PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn: Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước
Sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020 (Đề án), đến nay, công tác quản lý đầu tư của Bắc Kạn đã đạt được một số kết quả tích cực.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đường Tây Minh Khai được thông tuyến tháng 7/2020 đảm bảo đúng kế hoạch đề ra

Ngay sau khi ban hành Đề án, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, đưa nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng vào chương trình, kế hoạch công tác thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp, các ngành và các địa phương tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, tập trung vào giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cũng như giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện cơ bản được đồng bộ, thống nhất và sát với tình hình thực tế địa phương.

Công tác rà soát, hoàn thiện các quy định của tỉnh về quản lý đầu tư xây dựng được thực hiện thường xuyên. Việc rà soát, cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, các ngành, địa phương đã thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương. Các thủ tục hành chính về thẩm định dự án, thiết kế, dự toán được cắt giảm thời gian đến 5 ngày, thủ tục cấp giấy phép được cắt giảm thời gian đến 10 ngày so với quy định.

Thực hiện Đề án, công tác quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trong giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo tính đồng bộ của kết cấu hạ tầng đô thị, tạo điều kiện cho công tác đầu tư, từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. Công tác phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, với tổng kế hoạch vốn đầu tư công là 7.073.619 triệu đồng, tỉnh đã ưu tiên bố trí kế hoạch vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và bố trí cho các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án chuyển tiếp, đối ứng các dự án ODA... Đối với các dự án khởi công mới, tỉnh ưu tiên thực hiện các dự án quan trọng, cần thiết, cấp bách, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong giai đoạn 2016 - 2021, tỉnh đã triển khai thực hiện 461 dự án. Chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt các Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án được nâng cao. Quá trình thẩm định đều tổ chức khảo sát thực tế nhằm kiểm soát chặt chẽ quy mô và tổng mức đầu tư các dự án, đảm bảo phù hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn, phù hợp với các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương. Qua đó, các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Việc lập dự án, thiết kế, dự toán đã được các chủ đầu tư quan tâm thực hiện. Trong giai đoạn 2017 - 2020, các cơ quan chuyên môn về xây dựng từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã tổ chức thẩm định dự án và dự án điều chỉnh 2.274 hồ sơ; giá trị dự toán sau thẩm định giảm khoảng 270.552 triệu đồng (tương ứng khoảng 3,8% tổng mức đầu tư trình thẩm định), góp phần tiết kiệm và chống thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. Các dự án được phê duyệt cơ bản đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng; quy mô dự án phù hợp với nhu cầu sử dụng, các giải pháp thiết kế mang tính khả thi, hiệu quả kinh tế; đảm bảo các tiêu chí hài hòa giữa tiêu chuẩn, dự báo ngành và điều kiện thực tế phát triển trong những năm gần nhất của địa phương.

Trong thời gian qua, tỉnh cũng đã thực hiện phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư đảm bảo theo đúng quy định. Qua đó, giúp các địa phương chủ động trong công tác tổ chức thực hiện các dự án, phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành dự án và nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

Khu tái định cư Bản Bung thuộc Dự án xây dựng hồ chứa nước Nặm Cắt, xã Dương Quang,
thành phố Bắc Kạn

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cơ bản được thực hiện chặt chẽ và đúng pháp luật. Năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hằng năm, UBND tỉnh đều ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện làm cơ sở cho việc thực hiện thu hồi đất để triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; thực hiện xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất theo đề nghị của các chủ đầu tư đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước, các hoạt động đấu thầu được quản lý tốt, góp phần tăng cường tính minh bạch và cạnh tranh trong việc lựa chọn nhà thầu, nâng cao chất lượng công trình, thiết bị mua sắm và dịch vụ tư vấn. Các nhà thầu được chọn cơ bản đủ năng lực thực hiện, đáp ứng được yêu cầu của gói thầu về tài chính và kinh nghiệm.

Thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình, các cơ quan chuyên môn về xây dựng tăng cường kiểm tra trong quá trình thi công và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình. Trong giai đoạn 2017 - 2020, các cơ quan chuyên môn về xây dựng từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã tiến hành công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng 579 công trình, kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công xây dựng công trình, kiểm tra đột xuất hơn 700 lượt đối với hơn 600 công trình. Do đó, toàn tỉnh không có sự cố lớn về chất lượng công trình xây dựng.

Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, những năm qua, tỉnh đã bố trí kế hoạch vốn cho các dự án bảo đảm thời gian hoàn thành và tiến độ thực hiện dự án, trên địa bàn tỉnh không có trường hợp doanh nghiệp tự bỏ vốn chuẩn bị đầu tư, thi công dự án khi chưa được bố trí vốn, làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Đến năm 2020, không còn nợ xây dựng cơ bản từ giai đoạn trước mà chưa được bố trí vốn để thanh toán, không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, qua 4 năm triển khai thực hiện Đề án, công tác quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh ngày càng đảm bảo tập trung, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh. Cùng với kết quả đầu tư từ những năm trước, trong giai đoạn 2016 - 2020, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh./.

Hương Dịu