PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tập trung nguồn lực giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm
UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, trong đó yêu cầu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh đạt 95% - 100% kế hoạch được giao.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
(Ảnh: Thi công công trình Nhà Văn hóa xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông)

Để đảm bảo tiến độ giải ngân các nguồn vốn và nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, yêu cầu các Chủ đầu tư ký cam kết tiến độ giải ngân các công trình, dự án. Chỉ đạo thường xuyên tại các phiên họp định kỳ của UBND tỉnh yêu cầu các Chủ đầu tư thực hiện đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Thường xuyên tổ chức họp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn; kiên quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong đầu tư công; thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng.

Tháng 6/2021, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2021 do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; tiếp đó, tháng 7/2021, thành lập Tổ công tác thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 và Tổ công tác giải quyết tồn tại, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên làm Tổ trưởng. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác đã tăng cường đi kiểm tra, thăm nắm tình hình để kịp thời giải quyết khó khăn, tồn tại, vướng mắc của các công trình, dự án.

Theo tổng hợp báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đến ngày 30/9/2021 đạt 52,4%. Trong đó, các Chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân tốt như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, UBND huyện Na Rì... Tuy nhiên, vẫn còn một số Chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân rất thấp, thậm chí chưa giải ngân kế hoạch vốn cho các dự án đã quyết toán, hoàn thành. Các nguồn vốn giải ngân thấp tập trung chủ yếu ở các nguồn vốn như xổ số kiến thiết; vốn vay ODA; nguồn vốn phân cấp huyện, thành phố điều hành; nguồn thu tiền sử dụng đất...

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Kho bạc nhà nước Bắc Kạn, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm giải ngân vốn như: Công tác chuẩn bị các thủ tục cần thiết của một số huyện, thành phố để giao kế hoạch vốn đầu tư công phân cấp cho các huyện, thành phố điều hành còn chậm; các Chủ đầu tư tránh thanh toán vốn nhiều lần, chờ thanh toán một lần gây dồn ứ hồ sơ; chất lượng hồ sơ thanh toán chưa đảm bảo, phải sửa nhiều lần; công tác triển khai thực hiện tại một số Chủ đầu tư còn nhiều bất cập, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao, chưa rõ nét; công tác đôn đốc các nhà thầu triển khai thi công chưa quyết liệt, hiệu quả...

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, UBND chỉ đạo các sở, ngành, địa phương dồn lực tập trung giải ngân nguồn vốn trong những tháng cuối năm, nghiêm túc thực hiện cam kết về tiến độ giải ngân với UBND tỉnh. Kiên quyết thực hiện việc điều chuyển vốn đối với các công trình, dự án có tỷ lệ giải ngân kế hoạch năm 2021 thấp để bổ sung vốn cho các công trình, dự án có khối lượng, có tiến độ giải ngân tốt. Lấy kết quả giải ngân vốn làm căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, trường hợp không hoàn thành cam kết giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan...

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đang tích cực hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, hoàn thành việc phân bổ chi tiết hết số kế hoạch vốn phân cấp cho các huyện, thành phố điều hành. Các Chủ đầu tư phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi từng dự án (kể cả những dự án trả nợ quyết toán); rà soát cụ thể từng dự án chưa giải ngân hết kế hoạch vốn được giao; nguyên nhân cụ thể chưa giải ngân để đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Các đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh giải ngân số kế hoạch vốn được giao, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước (bao gồm các nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước, đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết, ngân sách trung ương trong nước, vốn nước ngoài, dự phòng ngân sách trung ương năm 2020, kế hoạch năm 2020 kéo dài...) theo đúng yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 100% kế hoạch.

Yêu cầu các Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư ngay khi có khối lượng được nghiệm thu theo quy định (kể cả các gói thầu tư vấn). Đối với các nguồn vốn đầu tư công do các huyện, thành phố điều hành: Chủ động rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Đối với các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2021, kế hoạch năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 do cấp tỉnh điều hành nhưng dự kiến đến hết ngày 31/12/2021 không thể giải ngân đạt 100% kế hoạch được giao, yêu cầu Chủ đầu tư có báo cáo lý do và đề xuất giải pháp cụ thể, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/10/2021 (không để dư vốn phải hoàn trả Trung ương).../.

Bích Huệ