PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/12/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi
Năm 2021, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai thực hiện 7 dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Hiện nay, các dự án đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thi công cầu Đội Kỳ (thành phố Bắc Kạn) - Hạng mục bổ sung của Chương trình đô thị Miền núi phía Bắc
thị xã Bắc Kạn giai đoạn II

7 dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, gồm: Chương trình đô thị Miền núi phía Bắc thị xã Bắc Kạn giai đoạn II; dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn; dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn; dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần đường; dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn WB; dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” - Dự án thành phần tỉnh Bắc Kạn.

Các dự án được giao vốn thực hiện trong năm 2021 là 788,134 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện nay, các dự án đã giải ngân được 525,011 tỷ đồng, đạt 66,6% kế hoạch vốn năm 2021, trong đó có 3 dự án giải ngân đạt kế hoạch 100% và không có dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch.

Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần đường là một trong ba dự án đã hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2021. Với số vốn được giao năm 2021 là 30,470 tỷ đồng thực hiện cải tạo, nâng cấp tuyến đường Yên Nhuận - Đại Sảo (Chợ Đồn) và tuyến đường Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn) - Mỹ Thanh (Bạch Thông), đến nay, các tuyến đường đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 100% kế hoạch.

Đường Huyền Tụng - Mỹ Thanh được đầu tư từ nguồn dự án LAMRP

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn nước ngoài, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 chuyển sang năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2021. Tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại từng huyện, thành phố để kịp thời có hướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; yêu cầu các chủ đầu tư cam kết giải ngân nguồn vốn của các dự án theo từng quý ngay từ đầu năm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục rút vốn từ nhà tài trợ về tài khoản của dự án và thực hiện giải ngân tối đa số vốn đã rút dự toán.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân các dự án đến thời điểm hiện tại còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên khó khăn trong việc huy động nhân lực, máy móc, nguyên vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Một số dự án trong quá trình thực hiện phải điều chỉnh quy mô đầu tư để tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn nên phải tiến hành các thủ tục điều chỉnh theo quy định cũng ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Bên cạnh đó, mặc dù một số dự án đã có khối lượng hoàn thành nhưng chưa được rút vốn để thanh toán do yêu cầu của một số nhà tài trợ phải hoàn thành hạng mục, kiểm đếm kết quả, xác minh chỉ số giải ngân... mới cho tiến hành các thủ tục rút vốn.

Hiện nay, cùng với việc chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính sớm nghiên cứu, tham mưu cho cấp có thẩm quyền quy định đơn giản hóa các thủ tục rút vốn nước ngoài để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn./.

Hương Dịu