PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/10/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn quan tâm phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số
Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030, thời gian qua, thành phố Bắc Kạn đã có nhiều chủ trương, giải pháp, tập trung nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đạt được một số kết quả khả quan.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi bậc tiểu học của thành phố Bắc Kạn năm 2021 đạt 99,8%
vượt 2,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 52/NQ-CP (97%)
(Ảnh: Một tiết học của học sinh Trường Tiểu học Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn)

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP, đến nay, 40% người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố trong độ tuổi lao động đã được đào tạo chương trình giáo dục nghề nghiệp; 60% người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được cung cấp thông tin thị trường. Cùng với đó, các chỉ tiêu về: Tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số trong độ tuổi nhà trẻ được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng tuổi bậc tiểu học, bậc trung học cơ sở, bậc trung học phổ thông; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi người dân tộc thiểu số; tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi trẻ em dân tộc thiểu số dưới 5 tuổi; tuổi thọ bình quân của các dân tộc thiểu số… của thành phố đạt được đều cao hơn so với mục tiêu Nghị quyết số 52/NQ-CP đề ra.

Có được kết quả trên là do các cấp uỷ đảng, chính quyền thành phố đã quan tâm, tích cực lồng ghép tuyên truyền cho cán bộ, công chức về vị trí, tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số thông qua các cuộc họp giao ban, phổ biến, học tập Nghị quyết số 52/NQ-CP. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về đổi mới, sáng tạo của nền công vụ, tạo chuyển biến trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Cùng với đó là chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường tăng cường hoạt động thông tin cơ sở nhằm đẩy mạnh việc cung cấp thông tin tới người dân vùng dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho Nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong việc xóa đói, giảm nghèo, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Phát huy tối đa vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, UBND thành phố đã chỉ đạo, tổ chức lồng ghép các mục tiêu và các nhiệm vụ của Nghị quyết số 52/NQ-CP vào kế hoạch trung hạn 5 năm và kế hoạch hằng năm của thành phố; lồng ghép các chương trình, chính sách và các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 52/NQ-CP đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Hằng năm, UBND thành phố đều xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm, ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời về công tác giải quyết việc làm; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và tuyển dụng người lao động xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Triển khai các chương trình vay vốn giải quyết việc làm; chương trình phối hợp giữa Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh giới thiệu đến tuyển sinh đào tạo nghề, tuyển dụng lao động giải quyết việc làm. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức lồng ghép, huy động các nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực, trong đó tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết việc làm, phát triến nguồn nhân lực các dân tộc thiếu số…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn vẫn còn nhiều con em đồng bào dân tộc thiểu số đã qua đào tạo nhưng chưa có được việc làm; trình độ tổ chức sản xuất và kỹ năng lao động của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn chậm đổi mới, năng suất lao động chưa cao… Vì vậy, thời gian tiếp theo, thành phố sẽ tập trung đào tạo dạy nghề, giới thiệu việc làm, tạo việc làm mới cho người dân tộc thiểu số, nhất là các hộ nghèo. Đồng thời phát triển các ngành nghề truyền thống và có điều kiện phát triển ở địa phương để tăng thêm việc làm cho người dân trên địa bàn nói chung./.

Thu Cúc