PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo danh sách các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 76/TB-STNMT về danh sách các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo nội dung Thông báo, Công ty TNHH Đầu tư P.A.S và Công ty TNHH Thương mại Trường Sinh là 2 tổ chức có hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể theo Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản ngày 11/5/2022 do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 00 ngày 16/6/2022; địa điểm tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp (tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)./.