PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thông báo phân công nhiệm vụ tạm thời của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 19/6 - 29/7/2022
UBND tỉnh vừa có Thông báo số 199/TB-UBND phân công nhiệm vụ tạm thời của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong thời gian Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, từ ngày 19/6 đến ngày 29/7/2022.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, trong thời gian Chủ tịch UBND tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên sẽ lãnh đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 22 và Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiệm vụ chi tiết của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công cụ thể tại Thông báo./.

Thu Cúc (tổng hợp)