PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_DeTai_ChiTiet

Tên đề tài Xây dựng mô hình quản lý bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp theo nguyên ý y học gia đình tại tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn
Chủ nhiệm đề tài/dự án BSCKII. Nguyễn Tiến Tôn
Thời gian bắt đầu Năm 2020
Thời gian kết thúc
Kinh phí
Tình trạng Đang thực hiện
Mục tiêu Nhằm xác định tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường theo các lứa tuổi tại tỉnh Bắc Kạn; đánh giá kết quả thực hiện mô hình quản lý bệnh nhân mắc tăng huyết áp, đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình tại cộng đồng.
Tóm tắt
Xếp loại
Tệp tin đính kèm