PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_DeTai_ChiTiet

Tên đề tài Dự án: Ứng dụng công nghệ GIS online xây dựng hệ thống tin cơ bản tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn
Chủ nhiệm đề tài/dự án Phạm Thái Hoàng
Thời gian bắt đầu Năm 2021
Thời gian kết thúc Năm 2022
Kinh phí
Tình trạng Đang thực hiện
Mục tiêu Xây dựng hệ thống thông tin cơ bản của tỉnh trực tuyến (bản đồ, số liệu, tài liệu) được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn nhằm giúp cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng người dân kịp thời nắm bắt thông tin để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, quảng bá được tiềm năng du lịch và cơ hội đầu tư, thu hút ngày một nhiều du khách, nhà đầu tư đến với tỉnh Bắc Kạn.
Tóm tắt Để hoàn thành mục tiêu đề ra, dự án triển khai 04 nội dung, gồm: Điều tra, khảo sát thực địa thu thập thông tin, dữ liệu; Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin cơ bản tỉnh Bắc Kạn; Xây dựng các module phần mềm để hiển thị, quản lý các lớp dữ liệu bản đồ, thông tin cơ bản của tỉnh Bắc Kạn; Tổ chức Hội thảo khoa học, tuyên truyền.
Xếp loại
Tệp tin đính kèm