PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_DeTai_ChiTiet

Tên đề tài Nâng cao chất lượng công tác pháp chế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Sở Tư pháp
Chủ nhiệm đề tài/dự án Hồ Thị Kim Ngân
Thời gian bắt đầu Năm 2020
Thời gian kết thúc
Kinh phí
Tình trạng Đang thực hiện
Mục tiêu Nâng cao hiệu lực của công tác pháp chế trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Bắc Kạn.
Tóm tắt
Xếp loại
Tệp tin đính kèm