PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_DeTai_ChiTiet

Tên đề tài Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin ngành nông nghiệp phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Trung tâm Nghiên cứu địa tin học thuộc Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Chủ nhiệm đề tài/dự án TS. Nguyễn Văn Hiểu
Thời gian bắt đầu Năm 2021
Thời gian kết thúc Năm 2022
Kinh phí
Tình trạng Đã nghiệm thu
Mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm ngành nông nghiệp được tích hợp trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và cung cấp thông tin cho các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tóm tắt Để hoàn thành mục tiêu đề ra, dự án triển khai 04 nội dung, gồm: Điều tra, khảo sát thu thập dữ liệu; Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn gồm nhóm 18 lớp cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Xây dựng phần mềm quản lý khai thác cơ sở dữ liệu nông nghiệp;Tổ chức Hội thảo khoa học, đào tạo, tập huấn sử dụng và truyền giao, chạy thử nghiệm sản phẩm của dự án.
Xếp loại Khá
Tệp tin đính kèm