PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_DeTai_ChiTiet

Tên đề tài Đề tài phục tráng và phát triển một số giống lúa nếp đặc sản, có giá trị cao tại tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc
Chủ nhiệm đề tài/dự án Thạc sĩ Nguyễn Văn Chính
Thời gian bắt đầu Năm 2021
Thời gian kết thúc Năm 2025
Kinh phí
Tình trạng Đang thực hiện
Mục tiêu Mục tiêu của Đề tài là đánh giá được thực trạng sản xuất một số giống lúa nếp đặc sản của tỉnh Bắc Kạn; lựa chọn được 2 giống lúa nếp đặc sản cần phục tráng và phát triển tại địa phương; xác định được vùng sản xuất lúa nếp đặc sản; sản xuất được 100 kg hạt/giống cấp siêu nguyên chủng; sản xuất được 1.000 kg hạt/giống cấp nguyên chủng cung cấp cho sản xuất đại trà; xây dựng được quy trình canh tác cho sản xuất lúa nếp đặc sản thương phẩm và quy trình bảo quản; xây dựng được nhãn hiệu tập thể cho 1 - 2 giống lúa nếp đặc sản của Bắc Kạn; tập huấn cho 300 lượt hộ nông dân về kỹ thuật canh tác và bảo quản lúa nếp đặc sản.
Tóm tắt
Xếp loại
Tệp tin đính kèm