PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thành phố Bắc Kạn được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 675/QĐ-TTg ngày 3/6/2022 công nhận thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn hoàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Xã Dương Quang đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2019

Từ năm 2011, thị xã Bắc Kạn có 4 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) gồm: Nông Thượng, Dương Quang, Huyền Tụng, Xuất Hóa. Đến tháng 8/2012, thị xã Bắc Kạn được công nhận là đô thị loại III. Sau khi thành lập 2 phường Xuất Hóa, Huyền Tụng, tháng 3/2015, thị xã Bắc Kạn chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh và còn 2 xã thực hiện xây dựng NTM là Nông Thượng và Dương Quang. Khi đó, qua rà soát, xã Nông Thượng đạt 4/19 tiêu chí, xã Dương Quang đạt 3/19 tiêu chí.

Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, thành phố Bắc Kạn đã hoàn thành nhiệm vụ đưa hai xã Nông Thượng, Dương Quang về đích NTM lần lượt vào các năm 2017, 2019. Có 100% số xã đạt chuẩn NTM và đủ điều kiện để xét công nhận thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, cuối năm 2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cho thành phố Bắc Kạn.

Trên cơ sở những kết quả thành phố Bắc Kạn đã đạt được, tại Quyết định số 675/QĐ-TTg ngày 3/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020. Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Bắc Kạn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM./.

Hương Dịu