PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
UBND tỉnh đôn đốc việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 7896/UBND-VXNV chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác tổng rà soát hộ nghèo năm 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Công văn, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc quy trình, phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn áp dụng tiêu chí, chỉ số đo lường nghèo đa chiều phù hợp với từng nhóm đối tượng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện; phúc tra (nếu có) đối với những đơn vị báo cáo kết quả sơ bộ bất thường, phản ánh chưa đúng thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. Kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phải được lấy ý kiến thống nhất của người dân theo quy định và được niêm yết, thông báo công khai, phản ánh đúng thực trạng nghèo trên địa bàn, không bỏ sót đối tượng rà soát.   

Tổ chức phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, xây dựng giải pháp hỗ trợ cụ thể cho từng hộ trên cơ sở các chính sách giảm nghèo hiện hành và nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kết quả giảm nghèo được xác định thông qua việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn hằng năm, không căn cứ vào mục tiêu kế hoạch đề ra.

Khẩn trương hoàn thành công tác tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn và báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo thời gian quy định./.

Minh Huyền