PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng
Đó là một trong ba nhóm nhiệm vụ và giải pháp được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII xác định trong Nghị quyết số 17-NQ/TU về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Năm 2021, Tỉnh ủy đã tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi nhằm tăng cường tuyên truyền để sớm đưa Nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống một cách thực chất.
(Ảnh: Phần thi thuyết trình tại Hội thi do Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức)

Trong giai đoạn 2016 - 2020, công tác cán bộ có nhiều đổi mới, ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ hơn. Tuy nhiên, một số khâu trong công tác cán bộ còn hạn chế; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng cấp ủy viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chính vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định, giai đoạn 2021 - 2025 cần kịp thời củng cố, kiện toàn và chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy viên các cấp. Thường xuyên rà soát, kịp thời kiện toàn cấp ủy viên còn thiếu, khuyết, thực hiện tốt việc phân công, điều động cấp ủy viên bảo đảm cơ cấu, phù hợp với năng lực, sở trường công tác. Chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy viên giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm, đảm bảo cấp ủy viên các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, nhất là cấp ủy viên lần đầu tham gia cấp ủy…

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần nâng cao chất lượng xây dựng các nghị quyết, chỉ thị và lãnh đạo tổ chức thực hiện. Cùng với đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hội nghị và đổi mới phong cách làm việc của tổ chức đảng, nhất là đổi mới phong cách làm việc của từng cấp ủy viên trong tổ chức đảng đảm bảo dân chủ, khách quan, toàn diện, cụ thể, bám sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức đảng; thực hiện tốt việc khắc phục những hạn chế, yếu kém hằng năm. Trong đánh giá phải đảm bảo khách quan, dân chủ, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, tránh đánh giá một cách chung chung, cảm tính, chủ quan hoặc nể nang, né tránh. Trên cơ sở những hạn chế, yếu kém do tổ chức đảng tự chỉ ra qua kiểm điểm, đánh giá cuối năm và những hạn chế, khuyết điểm do cấp ủy cấp trên chỉ ra qua đánh giá chất lượng hoặc được gợi ý kiểm điểm, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, từ đó đề ra biện pháp khắc phục phù hợp…

Ngay sau khi Nghị quyết số 17-NQ/TU ban hành, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đảng đoàn, ban cán sự đảng; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức quán triệt Nghị quyết và xây dựng chương trình (kế hoạch) thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Các nhiệm vụ, giải pháp được triển khai thực hiện có hiệu quả sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét, làm cho tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở thực sự vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Hương Dịu