PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu kiện, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh
Trước những diễn biến phức tạp về tranh chấp khiếu kiện trên địa bàn tỉnh, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng…; để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu kiện, ngày 25/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết khiếu kiện, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân phường Sông Cầu trực tiếp phản ánh, kiến nghị với đại biểu Quốc hội khóa XV trước Kỳ họp thứ hai

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong giai đoạn 2019 - 2021, các cấp, ngành chức năng đã tiếp nhận 5.823 đơn, trong đó thuộc thẩm quyền là 2.641 đơn, gồm 166 đơn khiếu kiện (khiếu nại và tố cáo), 2.475 đơn thư kiến nghị, phản ánh khác. Nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, tập trung vào các nội dung như: Việc giải quyết thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất…. Một số đơn thư liên quan đến thực hiện chế độ chính sách trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; khiếu nại liên quan đến công tác xử phạt vi phạm hành chính; đơn thư phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên… Tuy nhiên, số lượng đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết và số đơn thư khiếu nại, tố cáo chiếm tỷ lệ không lớn, với 166 đơn, chiếm khoảng 3%.

Trên cơ sở rà soát, phân loại, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, nhất là giữa các cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cùng với đó là thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật trong quá trình triển khai các công trình, dự án, đặc biệt là các công trình, dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng có ảnh hưởng đến nhà ở, đất sản xuất, đời sống, sinh kế của người dân hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường..., hạn chế đến mức thấp nhất những tranh chấp, khiếu nại có thể xảy ra. UBND tỉnh cũng chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương thực hiện tốt công tác tiếp công dân; thường xuyên nắm tình hình cơ sở, lắng nghe và nắm bắt những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tình hình tranh chấp, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách, quản lý; có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, không để phát sinh khiếu nại đông người, phức tạp, vượt cấp.

Theo đó, thời gian qua, ngành chức năng và các địa phương đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại và chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo chức năng, thẩm quyền. Kịp thời tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý, giải quyết đúng quy định của pháp luật, không để quá thời hạn quy định; tránh tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, chuyển đơn lòng vòng, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết hoặc tiếp nhận, chuyển đơn cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhờ tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp, các vụ việc khiếu kiện trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã giảm dần, không phát sinh các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài mà không được giải quyết, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình khiếu kiện có thể còn phát sinh phức tạp và vẫn chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai khi tỉnh đang tập trung thực hiện xây dựng các tuyến đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn và tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng. Bên cạnh đó, công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai vẫn tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ khiếu nại, tố cáo do thủ tục hành chính về đất đai vẫn còn phức tạp, đòi hỏi nhiều hồ sơ, giấy tờ. Công tác đo đạc bản đồ địa chính thời gian qua vẫn còn một số sai sót, do vậy tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp.

Để thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 19-CT/TU nói riêng và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung, cùng với việc rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác thi hành các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Rà soát, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng nghiệp vụ để làm tốt công tác tham mưu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đề cao trách nhiệm của người có thẩm quyền trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm các quy định trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời tăng cường năng lực và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, tích cực hỗ trợ và chủ động đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh cũng như trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật./.

Bích Huệ