PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp nhận dự án “Phát triển nội lực cho những khởi đầu mới” do Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tài trợ
UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận dự án “Phát triển nội lực cho những khởi đầu mới” do Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tài trợ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Dự án “Phát triển nội lực cho những khởi đầu mới” dự kiến được triển khai thực hiện tại xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm Chủ dự án. Thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2022. Tổng vốn Dự án 331.405.574 VNĐ tương đương 14.440 USD, với mục tiêu phát triển nội lực, năng lực tự giải quyết các vấn đề về môi trường, thay đổi sinh kế truyền thống; tăng cường đối thoại, hợp tác ba bên giữa nhà đầu tư dự án năng lượng thủy điện, chính quyền và người dân để cùng giải quyết các vấn đề về môi trường, thay đổi sinh kế truyền thống, hướng tới phát triển bền vững cho các bên liên quan tại xã Đồng Phúc.

UBND tỉnh giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Dự án theo đúng cam kết của nhà tài trợ và các quy định của pháp luật có liên quan; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định./.

Triệu Thanh