PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phân bổ 697.616 kg gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
Ngày 01/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và phân bổ gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, UBND tỉnh tiếp nhận và phân bổ 697.616 kg gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ trong 04 tháng học kỳ II, năm học 2020-2021.

Thời gian tiếp nhận gạo xong trước ngày 15/3/2021.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phê duyệt danh sách học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo số liệu học sinh được hỗ trợ gạo, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trên địa bàn có học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái tổ chức giao nhận gạo theo đúng kế hoạch; quản lý, cấp phát đúng đối tượng được hưởng chính sách theo quy định; hỗ trợ kinh phí cho việc vận chuyển gạo từ trung tâm huyện, thành phố đến các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ gạo....

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông thực hiện việc tiếp nhận gạo trên phương tiện vận chuyển của bên giao tại trung tâm huyện, thành phố; phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái thực hiện giao nhận gạo theo đúng kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh./.

Hồng Nhung