PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/01/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thi đua yêu nước; biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17/1/2023 tuyên truyền về thi đua yêu nước, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến tỉnh Bắc Kạn trên phương tiện truyền thông đại chúng năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, đối tượng tuyên truyền là các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trên các lĩnh vực; là những nhân tố mới, những điển hình xuất sắc, tiêu biểu qua các phong trào thi đua có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương được tập thể thừa nhận, suy tôn.

Nội dung tuyên truyền gồm:

Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Bắc Kạn về thi đua yêu nước.

Tuyên truyền phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến; làm cho gương điển hình tiên tiến phát huy vai trò nêu gương, tạo ảnh hưởng lan tỏa đến toàn xã hội.

Kết hợp giới thiệu tuyên truyền, biểu dương mô hình, gương điển hình tiên tiến với việc triển khai, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước nhằm thúc đẩy phong trào thi đua theo chiều sâu, tạo điều kiện cho các điển hình tiên tiến ngày càng được nhân rộng và phát triển.

Công tác tuyên truyền được thực hiện trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn với những nội dung cụ thể, thiết thực.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn và các đơn vị có liên quan thống nhất, lựa chọn các gương điển hình tiên tiến để xây dựng các chương trình tuyên truyền.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn xây dựng kế hoạch nội dung tuyên truyền, đăng tải tin bài, phát sóng chi tiết theo chủ đề của từng tháng trong năm, gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ để thống nhất trước khi phát sóng, đăng tải tin bài.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tiêu chí về mô hình, gương điển hình tiên tiến theo kế hoạch, kết quả thực hiện các phong trào thi đua để phát hiện, lựa chọn và giới thiệu mô hình, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của đơn vị mình gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ để xây dựng nội dung tin bài tuyên truyền, đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn cung cấp thông tin, số liệu, tạo điều kiện để phóng viên ghi hình, phỏng vấn phục vụ cho công tác xây dựng chương trình..../.

Thanh Thuyên