PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến
Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông chiều 7/6 về rà soát tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2023. Cùng dự có lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Phó Giám đốc Sở TT&TT Lô Quang Tuyến báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tham mưu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt 73%; tỷ lệ phủ sóng băng rộng di động tới thôn/bản đạt 96%; tỷ lệ hộ gia đình có cáp quang đạt 76,6%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 58%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 31,6%.

Công tác tổ chức thực thi quản lý nhà nước về TT&TT được tăng cường và thực hiện hiệu quả, đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thông tin - báo chí - xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Sở TT&TT đã tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi và mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ TTTT thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và 7 quyết định của UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành. Triển khai thu thập, tổng hợp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số chuyển đổi số cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ phần mềm đánh giá Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, huyện, xã (DTI) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách, phụ trách CNTT, phụ trách, tham mưu về chuyển đổi số các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Xây dựng tài liệu và phối hợp với UBND cấp huyện hướng dẫn tập huấn, bồi dưỡng và triển khai hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Bắc Kạn cung cấp tài liệu hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên; xây dựng kế hoạch hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giao dịch không dùng tiền mặt, tham gia sàn thương mại điện tử.

Tại buổi làm việc, Sở TT&TT đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương trình HĐND tỉnh cho phép Sở TT&TT sử dụng số kinh phí còn dư sau phê duyệt quyết toán dự án hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở để bổ sung, mở rộng cụm loa truyền thanh ứng dụng CNTT-VT tại các xã, phường thị trấn nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân. Đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương và chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý để các doanh nghiệp viễn thông thực hiện ngầm hóa mạng cáp, đường dây viễn thông tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Xem xét cho chủ trương xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh và các phòng chức năng của Trung tâm CNTT&TT để đảm bảo các hoạt động của đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị Sở TT&TT tiếp tục tăng cường, làm tốt hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Rà soát, bố trí, sắp xếp lại nhân lực cho phù hợp theo ngành hoặc theo nội dung chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; lập phương án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị lựa chọn đơn vị tư vấn trong chuyển đổi số; thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ngành đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, thống kê lại những việc chưa làm được mà Bộ TT&TT đã chỉ ra để đưa ra kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. Tập trung thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tiếp tục triển khai thực hiện lộ trình hợp nhất giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống “một cửa” liên thông thành hệ thống giải quyết thủ tục hành chính đồng bộ, hiệu quả./.

Thu Trang