PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

21/09/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên
Tỉnh Bắc Kạn đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong giai đoạn 2021 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các học viên nhận Bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị hệ chính quy không tập trung tỉnh Bắc Kạn
khóa 2017 - 2019

Những kết quả đạt được

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý ngày càng được nâng lên. Các tổ chức đảng đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý các cấp được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được kết quả tích cực; các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc... Đa số đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo quản lý các cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc khoa học, dân chủ và chuyên nghiệp hơn. Nhiều đồng chí thể hiện được sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học và dân chủ hơn. Công tác kiểm tra, giám sát và công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường. Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm đã góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý các cấp, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tập trung thực hiện tốt các giải pháp trong giai đoạn mới

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021 - 2025, trong đó xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

Đối với tổ chức đảng, tỉnh phấn đấu hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 100% ban thường vụ cấp ủy cấp huyện; đảng đoàn, ban cán sự đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có từ 95% cấp ủy cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đối với cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, tỉnh phấn đấu đến năm 2025: 100% cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở, ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp; ủy viên đảng đoàn, ban cán sự đảng; bí thư, phó bí thư đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới về công tác xây dựng Đảng. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý dưới 40 tuổi đạt từ 5% trở lên; tỷ lệ nữ đạt từ 20% trở lên. Có từ 35% cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý (trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trở lên cấp tỉnh, cấp huyện) có trình độ chuyên môn thạc sĩ và tương đương trở lên. 100% cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý cấp xã có trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó có từ 80% trình độ chuyên môn đại học trở lên.

Tỉnh phấn đấu hằng năm, có 100% cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở, ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp, ủy viên đảng đoàn, ban cán sự đảng; cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có từ 95% cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý (trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trở lên cấp tỉnh, cấp huyện) được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý (trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trở lên cấp tỉnh, cấp huyện) được bồi dưỡng cập nhật kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý. 100% cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý cấp xã được bồi dưỡng kiến thức kỹ năng theo tiêu chuẩn chức danh, chức vụ.

 Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy cấp xã nhằm bổ sung, nâng cao
nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng cho đội ngũ bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn,

góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng như nâng cao chất lượng học tập, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Kịp thời củng cố, kiện toàn và chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy viên các cấp. Nâng cao chất lượng xây dựng các nghị quyết, chỉ thị và lãnh đạo tổ chức thực hiện. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, hội nghị và đổi mới phong cách làm việc của tổ chức đảng. Nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và thực hiện tốt việc khắc phục những hạn chế, yếu kém hằng năm.

Cùng với đó, tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 2021 - 2025 như thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, tỉnh Bắc Kạn sẽ có sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng đảng, tổ chức cán bộ. Các tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở thực sự vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Hương Dịu