PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đến hết năm 2023 có 335 hợp tác xã
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) năm 2023.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, trong năm 2023, tỉnh tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT; nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò của KTTT; tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Luật HTX năm 2012, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển HTX; phát triển KTTT với nòng cốt là HTX theo hướng bền vững gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là đối với lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Phấn đấu đến năm 2023, khu vực KTTT, HTX phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Đóng gói sản phẩm bún khô tại HTX Hồng Luân, huyện Chợ Đồn

Cụ thể, phấn đấu thành lập mới 1 Liên hiệp HTX, 35 HTX trở lên để đến hết năm 2023 có 335 HTX, 3 liên hiệp HTX; củng cố các HTX, đưa tỷ lệ HTX hoạt động yếu kém xuống còn dưới 10%...

Để đạt được mục tiêu đề ra cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như tăng cường công tác quản lý nhà nước về KTTT; tuyên truyền, tập huấn các chính sách, văn bản mới ban hành và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực HTX; tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX; nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực KTTT, HTX; huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước, quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển KTTT; phát huy mạnh mẽ vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể, hội, hiệp hội trong phát triển KTTT.../.

Nông Thị Cúc