PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về cải cách hành chính
Ngày 23/11/2021, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách hành chính (CCHC) cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác CCHC cấp tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, dự Hội nghị có lãnh đạo phụ trách, công chức thực hiện công tác CCHC của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, công chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác CCHC của tỉnh. 

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được giới thiệu các nội dung về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và một số nội dung liên quan đến công tác CCHC nhà nước nói chung; phổ biến, cập nhật những thông tin, quy định hữu ích về công tác CCHC. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, chia sẻ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác CCHC nhà nước.

Thông qua Hội nghị tập huấn đã giúp nâng cao nhận thức, kiến thức cho đội ngũ công chức làm công tác tham mưu về lĩnh vực CCHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đồng thời, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, đủ phẩm chất, năng lực tham mưu, triển khai có hiệu quả công tác CCHC, góp phần nâng cao chất lượng chỉ số CCHC địa phương, hướng đến nền hành chính hiện đại, vì Nhân dân phục vụ./. 

Đồng Vân