PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/03/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao năm 2021
Ngày 02/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021 (tại Quyết định số 282/QĐ-UBND).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, đối tượng kiểm kê là di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn tỉnh (gồm tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội; lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống; tri thức dân gian).

Nội dung kiểm kê bao gồm: Thu thập thông tin về tên gọi, loại hình, địa điểm, chủ thể văn hóa, miêu tả di sản, hiện trạng, đánh giá giá trị, biện pháp bảo vệ và thư mục tài liệu có liên quan tới di sản văn hóa phi vật thể.

Quy trình tổ chức kiểm kê được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch chi tiết để tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021 theo quy định./.

Hồng Nhung