PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

15/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tổng kết hoạt động HĐND huyện Bạch Thông, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày 15/4/2021, HĐND huyện Bạch Thông tổ chức Kỳ họp thứ 17 tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Quang cảnh Kỳ họp

Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nêu rõ, hoạt động của HĐND huyện Bạch Thông trong nhiệm kỳ qua đã có bước đổi mới về hình thức, nội dung, phát huy tính độc lập, tự chủ của cơ quan quyền lực Nhà nước trong bàn và quyết định những vấn đề quan trọng của huyện. Tổng số đại biểu HĐND huyện Bạch Thông đầu nhiệm kỳ là 29 đại biểu, hiện còn 25 đại biểu, do có 2 đại biểu chuyển công tác và 2 đại biểu nghỉ chế độ hưu trí. Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Bạch Thông khóa XIX đã bầu Thường trực HĐND huyện gồm 5 thành viên. Thường trực HĐND huyện trình HĐND huyện thành lập 3 ban gồm: Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế và Ban Dân tộc. Được sự quan tâm lãnh đạo, định hướng của cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan, hoạt động của Thường trực và các ban HĐND huyện Bạch Thông nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thực hiện đầy đủ các chương trình, nội dung, kế hoạch đề ra. Trong nhiệm kỳ, tổ chức được 58 phiên họp Thường trực HĐND, 16 kỳ họp HĐND. Thường trực HĐND huyện Bạch Thông trình HĐND huyện ban hành 101 nghị quyết các loại, trong đó có 14 nghị quyết quy phạm pháp luật, 31 nghị quyết về công tác tổ chức, nhân sự và 56 nghị quyết khác chủ yếu tập trung vào chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Các nghị quyết được ban hành bảo đảm chất lượng, đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao.

Hoạt động giám sát đi vào trọng tâm, có chất lượng. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện Bạch Thông đã tổ chức được 11 cuộc giám sát, trong đó 4 cuộc do HĐND giao. Các Tổ đại biểu thực hiện được 29 cuộc giám sát với nội dung như: Công tác giảm nghèo theo chuẩn đa chiều, việc vận động và quản lý, sử dụng các loại quỹ do Nhân dân đóng góp, việc quản lý, sử dụng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn sau đầu tư…

Công tác tiếp xúc cử tri, nhất là tiếp xúc cử tri theo chuyên đề được quan tâm. Trước và sau các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện Bạch Thông đều tổ chức cho các đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn. Trong nhiệm kỳ, tổ chức được 89 hội nghị tiếp xúc cử tri, với 867 lượt cử tri có ý kiến và 100% các ý kiến, kiến nghị của cử tri được chuyển đến cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Thường trực HĐND huyện Bạch Thông khóa XIX còn một số hạn chế, như: Việc đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri, thực hiện kiến nghị của cử tri sau giám sát có nội dung chưa kịp thời; số phiên chất vấn tại các kỳ họp chưa nhiều; hoạt động tiếp xúc cử tri dù có sự đổi mới nhưng vẫn còn một số tồn tại…

Về nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện tiếp tục duy trì hoạt động của Thường trực HĐND theo luật định. Thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với lãnh đạo UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Đặc biệt, tổ chức thực hiện tốt các nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 được khen thưởng
Cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 được khen thưởng

Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Bạch Thông khóa XIX cũng dành thời gian nghe báo cáo, thông qua một số tờ trình, nghị quyết và khen thưởng, biểu dương 10 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Thu Trang